5.Obchodní podmínky

Vše o nákupu

 1. VOP pro nákup drahých kovů prostřednictvím e-shopu na www.nakupzlato.cz
   
  I. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené Kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím - společností Finod s. r. o., IČ: 259 76 176, DIČ: CZ25976176, se sídlem Dolní Valy 655, Uherský Brod, PSČ: 688 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54111 (dále jako „prodávající“) a mezi kupujícím - spotřebitelem, při nákupu drahých kovů v e-shopu prostřednictvím webové stránky www.nakupzlato.cz.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  3. Odesláním objednávky prostřednictvím elektronického formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
  4. V případě nejasností nebo dotazů se může kupující kdykoliv před nákupem drahých kovů na vše potřebné informovat u prodávajícího telefonicky na tel. +420 603 563 467 nebo mailem: nakupzlato@finod.cz.
   
  II. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslání řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře ze strany kupujícího prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího tuto závaznou elektronickou objednávku, potvrdí její přijetí a následně zašle kupujícímu na e-mail (uvedený kupujícím v objednávkovém formuláři) zprávu s názvem „akceptace obchodu“. Spolu s mailem „akceptace obchodu“ zašle prodávající kupujícímu Kupní smlouvu včetně kupní ceny, platební instrukce k úhradě, fakturu, případně zálohovou fakturu. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu za objednané zboží a další poplatky spojené s nákupem (poštovné, balné, dobírka), uvedené v objednávce.
  2. Všechny objednávky prodávající archivuje a vyřizuje v pořadí, v jakém mu byly doručeny.
  3. Prodávající zpracovává přijaté objednávky pouze v obchodních hodinách - tedy v pracovních dnech od 8,30 do 15,30 hodin, pokud se nejedná o den státního svátku v zemích našich hlavních dodavatelů (Švýcarsko, Rakousko). V této době budou objednávky zpracovány za aktuální ceny. Objednávky přijaté mimo obchodní hodiny budou zpracovány následující pracovní den v 8,30 – 15,30 hodin za ceny aktuální v době zpracování.  
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, pokud v době mezi odesláním objednávky a její akceptací došlo k silnému cenovému pohybu na trhu s drahými kovy nebo směnných kurzů měn, případně byly ceny na webovém rozhraní zveřejněny z jakéhokoli důvodu chybně. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.  
  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn dle svého uvážení v závislosti na charakteru objednávky nebo rezervace (způsob objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, osoba kupujícího, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo rezervace, a to buď telefonicky, nebo emailem. Pokud tak kupující neučiní, nebo tak neučiní dostatečně věrohodným způsobem, je prodávající oprávněn takovou objednávku nebo rezervaci odmítnout. Prodávající je taktéž oprávněn objednávku nebo rezervaci odmítnout dle svého uvážení.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně nesprávná nebo smyšlená. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího.
  7. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.
  III. Cena zboží, způsoby nákupu a možnosti úhrady
  1. Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je prodej investičního zlata od této daně osvobozen. Cena investičního stříbra, případně dalších drahých kovů (platina, palladium) obsahují DPH.
  2. Prodávající aktualizuje cenu zboží průběžně několikrát denně v závislosti na nabídce, poptávce a dle pohybu cen drahých kovů na mezinárodních trzích.
  3. Vzhledem k tomu, že cena investičních mincí a slitků se průběžně mění dle nabídky, poptávky a dle pohybu cen drahých kovů na mezinárodních trzích, je kupní cena časově omezena. V Kupní smlouvě (faktuře) prodávající kupujícímu uvede aktuální kupní cenu spolu s údajem o trvání platnosti této ceny. Pokud termín platnosti kupní ceny vyprší a cena není plně uhrazena, případně je uhrazena až po termínu platnosti kupní ceny, může prodávající z prokazatelných důvodů pohybu ceny drahých kovů na trhu kupní cenu upravit a informovat kupujícího o této změně. Kupující má možnost se změnou kupní ceny souhlasit a kupní cenu uhradit, anebo od nákupu odstoupit bez jakékoli sankce.
  4. Prodávající nabízí kupujícímu tyto možnosti nákupu:
  a. nákup na dobírku - u objednávky zboží, kde celková cena zboží nepřekročí 10.000,- Kč včetně DPH. V takovém případě je kupní cena hrazena dobírkou oproti převzetí zboží
  b. nákup s hotovostní platbou v sídle společnosti - s možností osobního převzetí zboží. Maximální výše platby při hotovostním nákupu činí     270.000,- Kč včetně DPH/den
  c. nákup s úhradou bankovním převodem - kupující může uhradit kupní cenu nebo zálohu na nákup drahých kovů na účet prodávajícího v Kč na číslo    účtu: 43-6730440267/0100, vedený u Komerční banky a. s., nebo v Eurech na číslo účtu: 4010824669/7500, IBAN: SK7375000000004010824669, vedený u Komerční banky a. s., nebo na číslo účtu: 179313014/0300, vedený u ČSOB. Při platbě je vždy nutné uvést správně variabilní symbol uvedený ve faktuře a akceptačním mailu.
   
  5. Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a je vystaven a dodán nebo doručen kupujícímu společně se zbožím.
   
   
  IV. Fixace cen
  Zlaté slitky od 250 gramů, některé druhy mincí nebo medailí, zboží z platiny a palladia a zboží, kde je celková kupní cena vyšší jak 500.000,- Kč, je možné nakoupit pouze po zaplacení zálohy v min. výši 10 % z ceny zboží (fixační jistota). Zboží, jehož cenu pevně fixujeme po uhrazení zálohy, je v e-shopu viditelně označeno. Konečnou cenu tohoto zboží oznámí prodávající kupujícímu po přijetí fixační jistoty dle aktuální situace na trhu drahých kovů. Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za zboží. Prodávající vystaví kupujícímu Kupní smlouvu s aktuální kupní cenou a kupující doplatí zůstatkovou část kupní ceny nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání celé kupní částky na účet prodávajícího, popřípadě úhradou v hotovosti v plné výši. Pokud kupující s navrženou kupní cenou nesouhlasí, je oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě se společně kupující a prodávající dohodnou na sledování trhu a případně stanovení nové kupní ceny dle vývoje na trhu anebo na odstoupení od Kupní smlouvy. V takovém případě již nebude prodávající kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat a vrátí kupujícímu zpět uhrazenou zálohu.
   
  Fixaci cen nelze provést:
  1. mimo obchodní hodiny (v pracovních dnech od 8,30 do 15,30 hodin)
  2. ve dnech pracovního klidu v krajinách našich dodavatelů v Německu a Švýcarsku
  3. v případě, že ceny zveřejněné na webovém rozhraní byly uvedeny nesprávně, a to z jakéhokoliv důvodu
  4. v případě, že došlo k neočekávané či jiné technické závadě, kvůli které není možné fixaci ceny uskutečnit
   
  V. Způsob doručení, náklady na doručení
  1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má možnost si zboží odebrat osobně v sídle prodávajícího, pokud se tak předem obě strany vzájemně dohodnou.
  2. Termín odeslání zboží je nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení a akceptace obchodu ze strany prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je termín odeslání zboží nejpozději do 10 dnů po úhradě stanovené kupní ceny v plné výši.
  3. Kupující může zboží:
  a. odebrat osobně v provozovně prodávajícího
  b. odebrat prostřednictvím České pošty, s. p./Slovenské pošty a. s.
  c. odebrat prostřednictvím osobního kurýra
  d. uložit u prodávajícího jako skladovatele, dle platného ceníku prodávajícího
  4. Osobní odběr: v sídle prodávajícího - Finod s. r. o., Dolní Valy 655, 688 01  Uherský Brod. Kupující má povinnost dostavit se k převzetí zboží a případně doplacení kupní ceny do sídla prodávajícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Zboží bude vydáno vždy pouze kupujícímu uvedenému v Kupní smlouvě dle platného dokladu totožnosti, případně jiné jím pověřené osobě na základě plné moci s ověřeným podpisem. Prodávající a kupující si mohou telefonicky nebo také e-mailem dohodnout vzájemně jiné datum převzetí zboží. Převzetím zboží dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího.
  5. Česká pošta, s. p./Slovenská pošta a. s.: dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s. p., zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna do výše konečné kupní ceny zboží, a to pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku obsahu zásilky, a to maximálně na 1,000.000,- Kč. Takto lze zasílat zásilky do maximální hmotnosti 2 kg včetně obalů. Prodávající bude pro cenné psaní používat speciální obálku, která obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky a váze zásilky. Prodávající upozorňuje kupujícího, že podle vnitřních pravidel České pošty, s. p., se nedoručují cenná psaní v hodnotě nad 150.000,- Kč do místa určení a adresát zásilky je pouze vyzván, aby si zásilku převzal osobně na příslušné pobočce pošty. Prodávající doporučuje kupujícímu, který bude vyzvedávat zásilku na pobočce pošty, aby si zásilku nechal zvážit a údaj o váze porovnal s údajem o váze zaslaným e-mailem.
  6. Cenu za dodání účtuje prodávající kupujícímu dle aktuálně platného ceníku České pošty, s. p., v případě dodání na Slovensko dle ceníku Slovenské pošty a. s., případně ceníku jiné dodavatelské společnosti, která dodání provedla.
  7. Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu a v případě, že hmotnost zásilky neodpovídá hmotnosti uvedené v emailu o váze zásilky. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující v tomto případě není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dnů. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží, a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty, s. p., svým jménem a na svůj účet.
  8. Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
  9. Osobní kurýr: prodávající může při objednávce zboží, jehož kupní cena činí minimálně 1,000.000,- Kč včetně DPH zvolit doručení zboží prostřednictvím osobního kurýra, tj. zaměstnance společnosti prodávajícího, který doručí zboží v místě uvedeném v objednávce (avšak pouze na území České republiky nebo Slovenské republiky), a to v den a čas předem dohodnutý telefonicky s kupujícím. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží.
  10. Nevyzvednutí zboží:
  a. Pokud si kupující nevyzvedne již uhrazené zboží (osobně nebo se prodávajícímu zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná formou cenného psaní do vlastních rukou), je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího.
  b. Pokud si kupující osobně nepřevzal zboží a nezaplatil kupní cenu řádně a včas, kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky a e-mailem s určením dne, kdy je kupující povinen si zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo určit jako den náhradního převzetí kterýkoli ze tří pracovních dnů následujících po dni, v němž kupující nesplnil svoji povinnost převzít zboží. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud si kupující nevyzvedne zboží a neuhradí kupní cenu ani v náhradním termínu, závazek prodávajícího zaniká a Kupní smlouva se ruší od počátku. Pokud si kupující nepřevezme neporušenou zásilku, kde je sjednána úhrada kupní ceny prostřednictvím dobírky a tato zásilka se vrátí prodávajícímu zpět jako nedoručená, závazek prodávajícího zaniká a Kupní smlouva se ruší od počátku.
   
  VI. Podmínky uskladnění zboží
  1. Prodávající zajistí za úplatu (skladné) uskladnění investičního zlata (dále „zboží“) kupujícího za předpokladu, že uložená hodnota zboží ke dni uskladnění činí minimálně 30.000,- Kč.
  2. Zboží je uskladněno na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn si své zboží vyzvednout kdykoli v pracovní době prodávajícího za předpokladu, že svůj požadavek ohlásil nejméně jeden pracovní den předem na telefonním čísle +420 605 563 467 nebo osobně v sídle prodávajícího.
   
  3. Skladné prodávající účtuje kupujícímu 2x ročně, a to vždy v rozhodný den – tj. 30. 6. a 31. 12. Skladné činí v obou případech 0,5 % z aktuální ceny uskladněného zboží v rozhodný den (prodejní ceny zboží k 30. 6. a 31. 12.) Cena se stanovuje bez ohledu na to, kolik dnů v daném pololetí bylo zboží uskladněno. Maximální cena za uskladnění je 3.000,- Kč za kalendářní rok. Uskladnění jiného druhu zboží jak investičního zlata je možné řešit individuálně po dohodě obou stran.
  4. Prodávající je oprávněn změnit výši skladného za předpokladu, že to písemně oznámí kupujícímu minimálně dva měsíce dopředu.
  5. Vyúčtované skladné je splatné do 14 dnů od vystavení daňového dokladu, který prodávající zašle kupujícímu na e-mail. V případě, že nemá kupující e-mail, zašle prodávající daňový doklad kupujícímu poštou.
  6. Prodávající prohlašuje, že ve vztahu ke zboží kupujícího je sjednáno živelní pojištění a pojištění pro případ odcizení.
  7. Prodávající upozorňuje kupujícího, že k zajištění nároků ze smlouvy o skladování vzniká zákonné zástavní právo na skladovaném zboží. Toto zákonné zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy.
  8. Pokud kupující neuhradí skladné za uskladněné zboží nejpozději do 3 měsíců od vystavení daňového dokladu, nebude dále prodávající tuto službu kupujícímu zajišťovat a vyzve ho k vyzvednutí svého uskladněného zboží.  Pokud tak kupující neučiní, je oprávněn prodávající prodat zboží kupujícího v jeho prospěch, vyúčtovat svůj nárok a rozdíl mezi prodejní cenou a výší svého nároku vůči kupujícímu pošle na jeho účet.
  9. Pokud kupující při sjednání kupní smlouvy na zboží zvolí jako formu dodání uskladnění u prodávajícího, pak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uskladnění zboží, o kterém bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailové zprávy nejpozději desátý pracovní den po dni úhrady plné výše kupní ceny. Neobdrží-li kupující tuto zprávu prodávajícího, přechází vlastnické právo na kupujícího desátý pracovní den po dni úhrady plné výše kupní ceny.
  10. K ochraně vlastnických práv kupujícího se smluvní strany dohodly, že pokud kupující zmocní třetí osobu k vyzvednutí zboží, pak toto zmocnění bude mít vždy povahu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (kupujícího).
   
  VII.  Záruka zboží, reklamace
  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a      § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
   
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  1. Ustanovení uvedená v odst. 1 čl. VII. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  2. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  3. Ustanovení uvedené v odst. 3 čl. VII. se nepoužije
  a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
  d. vyplývá-li to z povahy věci
  4. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1 čl. VII. může kupující požadovat:
  a. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
  b. výměnu součásti věci, pokud se vada týká pouze součásti věci
  c. není-li možné odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
  5. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Nelze uplatnit, pokud vada vznikla nevhodným nebo neopatrným zacházením se zbožím, zanedbáním péče, případně neoprávněným zásahem do zboží. Záruku nelze uplatnit na zboží, které je poškozené, a které není v původním obalu od výrobce.
  8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, tedy u Finod s. r. o., Dolní Valy 655, Uherský Brod, 688 01, IČ: 259 76 176, e-mail: nakupzlato@finod.cz, tel.: 603 563 467.
  9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  10. Reklamaci může provést kupující osobně s předáním písemné stížnosti, nebo adresovat svoji reklamaci do sídla společnosti písemně. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, je nutné s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti pracovníků a ochrany majetku, aby si domluvil předem termín návštěvy  e-mailem nebo telefonicky. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží na dálku         (tj. zasláním zboží do sídla prodávajícího), je kupující povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Kupujícím se doporučuje zásilku zasílat prostřednictvím České pošty, s. p., jako cenné psaní výhradně do vlastních rukou adresáta a zásilku pojistit.  Reklamace musí obsahovat označení reklamovaného zboží, kopii daňového dokladu, který se ke zboží vztahuje, popis vady (tj. jak se vada projevuje), požadavek kupujícího (tj. např. Žádost o výměnu zboží, opravu zboží apod.).
   
  11. Stížnost bude zaprotokolována a bude řešena bez zbytečného odkladu. Klient bude vyrozuměn o výsledku své reklamace a stanovisku prodávajícího písemně na svoji adresu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti prodávajícímu. Reklamace včetně odstranění případné závady budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
   
  12. Prodávající informuje kupujícího o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
   
  13. Spotřebitelským sporem je spor mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím.
   
  14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.
   
  15. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nepozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
   
  VIII. Odstoupení od smlouvy, zrušení Kupní smlouvy, smluvní pokuta
  1. Prodej investičního zlata a dalších drahých kovů je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. b) Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit bez udání důvodu od Kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího jako podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v Občanském zákoníku, a proto potvrzenou objednávku a vystavenou Kupní smlouvu již nelze zrušit. Pokud nevznikla Kupní smlouva (pokud nedošlo k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tzv. akceptací obchodu) má kupující právo odeslanou objednávku ještě stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího na mail nakupzlato@finod.cz, nejpozději do 60 minut po odeslání objednávky.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VIII., odst. 1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být oznámeno písemně prodávajícímu na adresu do sídla společnosti formou doporučeného psaní s dodejkou.
  3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. VIII., odst. 2. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   
  4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
   
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit z důvodu:
  1. byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla učiněna z uživatelského účtu založeného jiným kupujícím za účelem překročení maximálního možného limitu objednatelného zboží
  2. je-li objednané zboží již vyprodáno
  V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   
  7. Článek VIII.1. až VIII.4. těchto obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.
   
  8. Kupní smlouva se od počátku ruší, jestliže kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas podle ujednání obsažené v Kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 7 % z kupní ceny uvedené v Kupní smlouvě. Prodávající je v případě zrušení Kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu zpět případné dosud došlé platby, snížené o smluvní pokutu, a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.
  9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže:
  a. kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží
  b. kupujícím uvedená doručovací adresa a kontaktní údaje (popř. jiné identifikační údaje) jsou zjevně pochybné či nesprávné
  c. došlo k provozně-technické chybě, v důsledku které byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena
  d. si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší 30 dnů
  e. dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen
  f. zasáhne vyšší moc (tím se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal; za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu)
  10. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se ruší od počátku všechna ujednání vyjma ustanovení o smluvní pokutě.
   
   
   
  IX.Ochrana osobních údajů
  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
   
   
   
  X. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 14. srpna 2016.
   
  2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   
  4. Kontaktní údaje prodávajícího:
  1. adresa pro doručování zboží a písemností:  Finod s. r. o., Dolní Valy 655, 688 01 Uherský Brod
  2. adresa pro elektronickou komunikaci: nakupzlato@finod.cz, zodpovědná osoba za provoz e-shopu: Libor Skalský, telefon +420 603 563 467

« zpět

Doprava ZDARMA

Od 1 500 000 Kč pro každý nákup

Rychlé doručení

Doručení zásilky do 2-3 dnů

Bezpečný nákup

100% bezpečné nakupování a platba