7.Reklamační podmínky

Vše o nákupu

Reklamační podmínky dle V.O.P.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
1. Ustanovení uvedená v odst. 1 čl. VII. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
2. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Ustanovení uvedené v odst. 3 čl. VII. se nepoužije
a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
d. vyplývá-li to z povahy věci
4. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1 čl. VII. může kupující požadovat:
a. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b. výměnu součásti věci, pokud se vada týká pouze součásti věci
c. není-li možné odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
5. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Nelze uplatnit, pokud vada vznikla nevhodným nebo neopatrným zacházením se zbožím, zanedbáním péče, případně neoprávněným zásahem do zboží. Záruku nelze uplatnit na zboží, které je poškozené, a které není v původním obalu od výrobce.
8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, tedy u Finod s. r. o., Dolní Valy 655, Uherský Brod, 688 01, IČ: 259 76 176, e-mail: nakupzlato@finod.cz, tel.: 603 563 467.
9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
10. Reklamaci může provést kupující osobně s předáním písemné stížnosti, nebo adresovat svoji reklamaci do sídla společnosti písemně. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, je nutné s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti pracovníků a ochrany majetku, aby si domluvil předem termín návštěvy  e-mailem nebo telefonicky. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží na dálku (tj. zasláním zboží do sídla prodávajícího), je kupující povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Kupujícím se doporučuje zásilku zasílat prostřednictvím České pošty, s. p., jako cenné psaní výhradně do vlastních rukou adresáta a zásilku pojistit.  Reklamace musí obsahovat označení reklamovaného zboží, kopii daňového dokladu, který se ke zboží vztahuje, popis vady (tj. jak se vada projevuje), požadavek kupujícího (tj. např. Žádost o výměnu zboží, opravu zboží apod.).
 
11. Stížnost bude zaprotokolována a bude řešena bez zbytečného odkladu. Klient bude vyrozuměn o výsledku své reklamace a stanovisku prodávajícího písemně na svoji adresu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti prodávajícímu. Reklamace včetně odstranění případné závady budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
 
12. Prodávající informuje kupujícího o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
13. Spotřebitelským sporem je spor mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím.
 
14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.
 
15. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nepozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 
VIII. Odstoupení od smlouvy, zrušení Kupní smlouvy, smluvní pokuta
1. Prodej investičního zlata a dalších drahých kovů je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. b) Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit bez udání důvodu od Kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího jako podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v Občanském zákoníku, a proto potvrzenou objednávku a vystavenou Kupní smlouvu již nelze zrušit. Pokud nevznikla Kupní smlouva (pokud nedošlo k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tzv. akceptací obchodu) má kupující právo odeslanou objednávku ještě stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího na mail nakupzlato@finod.cz, nejpozději do 60 minut po odeslání objednávky.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VIII., odst. 1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být oznámeno písemně prodávajícímu na adresu do sídla společnosti formou doporučeného psaní s dodejkou.
3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. VIII., odst. 2. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit z důvodu:
1. byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla učiněna z uživatelského účtu založeného jiným kupujícím za účelem překročení maximálního možného limitu objednatelného zboží
2. je-li objednané zboží již vyprodáno
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
7. Článek VIII.1. až VIII.4. těchto obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.
 
8. Kupní smlouva se od počátku ruší, jestliže kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas podle ujednání obsažené v Kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 7 % z kupní ceny uvedené v Kupní smlouvě. Prodávající je v případě zrušení Kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu zpět případné dosud došlé platby, snížené o smluvní pokutu, a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.
9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže:
a. kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží
b. kupujícím uvedená doručovací adresa a kontaktní údaje (popř. jiné identifikační údaje) jsou zjevně pochybné či nesprávné
c. došlo k provozně-technické chybě, v důsledku které byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena
d. si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší 30 dnů
e. dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen
f. zasáhne vyšší moc (tím se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal; za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu)
10. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se ruší od počátku všechna ujednání vyjma ustanovení o smluvní pokutě.

« zpět

Doprava ZDARMA

Od 1 500 000 Kč pro každý nákup

Rychlé doručení

Doručení zásilky do 2-3 dnů

Bezpečný nákup

100% bezpečné nakupování a platba